•  Шумарски техничар
  • Техничар за пејзажен дизајн
  • Техничар за мебел и ентериер
  • Техничар за обработка на дрво
  • Столар (тригодишно образование)
  • Шумар (тригодишно образование)
Повеќе...

Во Нашето училиште активно можете да партиципирате во бројните слободни воншколски активност и да се зачлените во одредена секција. За повеќе информации обратете се кај професорите , раководителите на секциите при СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

Повеќе...