За реализација на меѓународен проект ,,  Вински пат во Европа “ помеѓу проектни партнери во рамките на програмата Erazmus + KA202 и стратешко партнерство во областа на стручното образование и обука 2019 – 1 – RS01 – KA202 – 000821

Носители на проектот се : Средното училиште ,,  Свети Трифун “ од Александровац, Република Србија, СОЗШУ ,,  Ѓорче Петров “ Кавадарци, Република Северна Македонија и Средното училиште ,,  Грм Ново Место“ Република Словенија.

Превземете го извештајот во PDF

Повеќе...