•  Шумарски техничар
  • Техничар за пејзажен дизајн
  • Техничар за мебел и ентериер
  • Техничар за обработка на дрво
  • Столар (тригодишно образование)
  • Шумар (тригодишно образование)