СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

Можете да поднесете барање за добивање на тарифник за надоместоци за издавање на реални акти (втор примерок од диплома, свидетелство, одлука за испит) кај овластените службени лица

или да го превземете објавениот ТАРИФНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ