Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров - Кавадарци

 

Прописи што во рамките на Нашата надлежност ги донесуваме како иматели на информациите во вид на подзаконски акт 

 

горенаведените прописи и акти можете да ги добиете преку имателите на информациите или со поднесување на барање со користење на контакт формата