Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров - Кавадарци

 

Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации , поврзани со регистарот на прописи објавени во службено гласило