Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров - Кавадарци

Согласност законот за заштита на лични податоци информации за вработените и наставниот кадар можете да добиете преку овластените службени лица за посредување со информации

од службени овластени лица